مدیرگروه هنر اسلامی

 

      نسرین سید رضوی

  • استادیار
  • گروه هنر اسلامی
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 264
  • ایمیل: razavi@usc.ac.ir